Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Usługi księgowe

Przez prowadzenie rozliczeń podatkowych i księgowych rozumie się w szczególności:

 • dokonywanie dekretacji na dostarczonych dokumentach
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (Księgi Handlowej lub Księgi Przychodów i Rozchodów)
 • sporządzanie w terminach ustawowych deklaracji podatkowych, ZUS-owskich i sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego oraz niezbędnych zgłoszeń dotyczących obowiązku podatkowego (NIP itp.)
 • prowadzenie rejestrów VAT z zakresu zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z ich amortyzacją
 • informowanie Klienta o dostrzeżonych uchybieniach formalnych, rachunkowych i merytorycznych w dostarczonych Kancelarii dokumentach
 • przygotowywanie planów kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym w zakresie niezbędnym w związku z usługami opisanymi w powyższym

Doradztwo prawne

Przez obsługę prawną rozumie się w szczególności:

 • sporządzanie opinii
 • udział w negocjacjach z kontrahentami
 • przygotowywanie wniosków, pism oraz odwołań do właściwych urzędów administracji państwowej, samorządowej i specjalnej (postępowania administracyjne)
Przedmiot zlecenia nie obejmuje zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych oraz prowadzenia tych spraw; mogą być one prowadzone na podstawie odrębnej umowy zlecenia z adwokatem lub radcą prawnym współpracującym z naszą firmą.

Usługi kadrowe i administracja płacowa

Przez obsługę kadrowo-płacową rozumie się w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (akta osobowe)
 • naliczanie płac pracowników etatowych i sporządzenie wynikających z nich deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej i rozliczeń podatków z tego tytułu
 • obsługę rozliczeń związanych z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i o płacach do Głównego Urzędu Statystycznego

Doradztwo finansowe

Przez doradztwo finansowe i pośrednictwo kredytowe rozumie się w szczególności:

W zakresie finansów oferujemy doradztwo w sprawach:

 • wyboru ofert banków i innych instytucji finansujących
 • opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa
 • możliwości poprawy płynności finansowej
 • restrukturyzacji zadłużenia

W zakresie pośrednictwa kredytowego:

 • wybór oferty i banku
 • przygotowanie wniosku kredytowego
 • negocjacja warunków

Doradztwo i usługi BHP

 • szkolenia wstępne, okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego

Firma Doradcza GBR Consulting powstała w 1999 r.

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w aspekcie prawa gospodarczego, prawa finansowego, księgowości, usług kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych.

W skład z naszego zespołu wchodzą:

 • zespół księgowych
 • biegły rewident
 • prawnicy
 • specjaliści z zakresu kadr i płac - ZUS
 • specjalista do spraw BHP
 • agent agencji Allianz

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia doradztwa prawnego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji podatkowych (PZU).

Każdy klient jest traktowany indywidualnie


W ramach miesięcznej usługi każdy klient może otrzymać między innymi:
 • obsługę księgowo-podatkową,finansową ,ubezpieczeniową oraz prawną z zakresu prawa gospodarczego w szczególności:
  • prawa podatkowego
  • prawa pracy
  • rachunkowości
 • reprezentacja wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS, banków
 • sporządzanie opinii, raportów dla zarządu i udziałowców, Urzędu Statystycznego, banków
Ceny ustalamy z każdym klientem indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Znajdziesz nas w centrum Krakowa


Firma Doradcza GBR Consulting Artur Pietrzak
ul. Piłsudskiego 9/4
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 433-80-70, (+48 12) 433-80-71
fax (+48 12) 431-01-90
email: biuro@gbr.net.pl


Osoba Funkcja Skype
Artur Konrad Pietrzak Prawnik
Księgowy
Tryb SkypeMe™!
Magdalena Pietrzak Samodzielny Księgowy Tryb SkypeMe™!
Jowita Mogiłka Główny Księgowy Tryb SkypeMe™!
Agata Chrabąszcz Z-ca Głównego Księgowego Tryb SkypeMe™!
Renata Trzupek Kierownik Działu Kadr Tryb SkypeMe™!
Łukasz Gruszczyński Samodzielny Księgowy
Kierownik Działu Analiz
Tryb SkypeMe™!
Aneta Wojsław Samodzielny Księgowy Tryb SkypeMe™!
Anna Koczwara Samodzielny Księgowy Tryb SkypeMe™!
Magdalena Packanik Samodzielny Księgowy Tryb SkypeMe™!
Stanisława Florczyk Samodzielny Księgowy
Dawid Jaworski Referent Księgowy
Dominika Kornaś Samodzielny Księgowy
specjalista do spraw kadr, płac oraz BHP
Klaudia Kobyłko Referent Księgowy
Informacja Tryb SkypeMe™!
Firma Doradcza GBR Consulting Artur Pietrzak
ul. Piłsudskiego 9/4
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 433-80-70, (+48 12) 433-80-71
fax (+48 12) 431-01-90