Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Usługi księgowe

Przez prowadzenie rozliczeń podatkowych i księgowych rozumie się w szczególności:

 • dokonywanie dekretacji na dostarczonych dokumentach
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (Księgi Handlowej lub Księgi Przychodów i Rozchodów)
 • sporządzanie w terminach ustawowych deklaracji podatkowych, ZUS-owskich i sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego oraz niezbędnych zgłoszeń dotyczących obowiązku podatkowego (NIP itp.)
 • prowadzenie rejestrów VAT z zakresu zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z ich amortyzacją
 • informowanie Klienta o dostrzeżonych uchybieniach formalnych, rachunkowych i merytorycznych w dostarczonych Kancelarii dokumentach
 • przygotowywanie planów kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym w zakresie niezbędnym w związku z usługami opisanymi w powyższym

Doradztwo prawne

Przez obsługę prawną rozumie się w szczególności:

 • sporządzanie opinii
 • udział w negocjacjach z kontrahentami
 • przygotowywanie wniosków, pism oraz odwołań do właściwych urzędów administracji państwowej, samorządowej i specjalnej (postępowania administracyjne)
Przedmiot zlecenia nie obejmuje zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych oraz prowadzenia tych spraw; mogą być one prowadzone na podstawie odrębnej umowy zlecenia z adwokatem lub radcą prawnym współpracującym z naszą firmą.

Usługi kadrowe i administracja płacowa

Przez obsługę kadrowo-płacową rozumie się w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (akta osobowe)
 • naliczanie płac pracowników etatowych i sporządzenie wynikających z nich deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej i rozliczeń podatków z tego tytułu
 • obsługę rozliczeń związanych z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i o płacach do Głównego Urzędu Statystycznego

Doradztwo finansowe

Przez doradztwo finansowe i pośrednictwo kredytowe rozumie się w szczególności:

W zakresie finansów oferujemy doradztwo w sprawach:

 • wyboru ofert banków i innych instytucji finansujących
 • opracowania planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa
 • możliwości poprawy płynności finansowej
 • restrukturyzacji zadłużenia

W zakresie pośrednictwa kredytowego:

 • wybór oferty i banku
 • przygotowanie wniosku kredytowego
 • negocjacja warunków

Doradztwo i usługi BHP

 • szkolenia wstępne, okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego

Firma Doradcza GBR Consulting powstała w 1999 r.

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w aspekcie prawa gospodarczego, prawa finansowego, księgowości i usług kadrowo-płacowych.

Nasza firma w obecnym kształcie powstała 1999 roku jako jednoosobowa działalność Artura Pietrzaka, który samodzielnie działalność gospodarcza prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W latach kolejnych ze względu na znaczny wzrost aktywności naszej firmy powołaliśmy do życia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która obecnie w znacznym stopniu przejmuje obsługę kadrową i księgową naszych klientów.

Obecnie nasza firma na stałe współpracuje również z Kancelarią Adwokacką adwokat Aniki Zańko oraz adwokata Jakuba Walawskiego, której siedziba mieści się w tym samym budynku, zapewniając tym samym naszym klientom jeszcze łatwiejszy dostęp do usług prawnych oraz ich wszechstronną obsługę.

W skład z naszego zespołu wchodzą:

 • zespół księgowych
 • biegły rewident
 • prawnicy
 • specjaliści z zakresu kadr i płac - ZUS
 • specjalista do spraw BHP

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia doradztwa prawnego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji podatkowych (PZU).

Każdy klient jest traktowany indywidualnie


W ramach miesięcznej usługi każdy klient może otrzymać między innymi:
 • obsługę księgowo-podatkową, finansową oraz prawną z zakresu prawa gospodarczego w szczególności:
  • prawa podatkowego
  • prawa pracy
  • rachunkowości
 • reprezentacja wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS, banków
 • sporządzanie opinii, raportów dla zarządu i udziałowców, Urzędu Statystycznego, banków
Ceny ustalamy z każdym klientem indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Znajdziesz nas w centrum Krakowa


Firma Doradcza GBR Consulting Artur Pietrzak
ul. Piłsudskiego 9/4
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 433-80-70, (+48 12) 433-80-71
fax (+48 12) 431-01-90
email: biuro@gbr.net.pl


Osoba Funkcja
Artur Konrad Pietrzak Prawnik,
Księgowy
(Partner Zarządzający)
Magdalena Pietrzak Samodzielny Księgowy
(Partner)
Jowita Mogiłka Główny Księgowy
(Partner)
Agata Chrabąszcz Z-ca Głównego Księgowego
(Partner)
Renata Trzupek Kierownik Działu Kadr
(Partner)
Magdalena Packanik Samodzielny Księgowy
(Partner)
Aneta Wojsław Samodzielny Księgowy
(Partner)
Joanna Chmielewska Główny Księgowy d/s Organizacji pozarządowych "non profit"
Anna Koczwara Samodzielny Księgowy
Stanisława Florczyk Samodzielny Księgowy
Joanna Olczyk Samodzielny Księgowy
Dawid Ostafin Referent Księgowy
Jadwiga Zorska Samodzielny Księgowy
specjalista do spraw kadr, płac
Klaudia Kobyłko Referent Księgowy
Paweł Piotrowski Samodzielny Kontroler finansowy
Informacja
Firma Doradcza GBR Consulting Artur Pietrzak
ul. Piłsudskiego 9/4
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 433-80-70, (+48 12) 433-80-71
fax (+48 12) 431-01-90